HOME » Prohlášení o ochraně dat

Prohlášení o ochraně dat

Velmi nás těší Váš zájem o naši společnost. Ochrana dat má pro vedení společnosti Gühring KG zvlášť vysokou prioritu. Používání internetových stránek společnosti Gühring KG je zásadně možné bez jakéhokoli uvedení osobních údajů. Pokud však chce dotyčná osoba využít speciální služby naší společnosti prostřednictvím našich internetových stránek, mohlo by být zpracování osobních údajů nezbytné. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a pokud pro takové zpracování neexistuje zákonný podklad, vyžádáme si obecně souhlas dotčené osoby.

Zpracování osobních údajů, například jména, adresy, e-mailové adresy nebo telefonního čísla dotčené osoby, je prováděno vždy v souladu se základní vyhláškou o ochraně dat a v souladu s ustanoveními o ochraně dat specifickými pro danou zemi a platnými pro společnost Gühring KG. Tímto prohlášením o ochraně dat chce naše společnost informovat veřejnost o druhu, rozsahu a účelu námi shromážděných, používaných a zpracovávaných osobních údajů. Toto prohlášení o ochraně dat dále slouží k seznámení dotčených osob s jejich právy.

Jako osoba odpovědná za zpracování dat přijala společnost Gühring KG četná technická a organizační opatření, aby zajistila pokud možno kompletní ochranu osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím těchto internetových stránek. Přesto mohou přenosy dat prováděné prostřednictvím internetu vykazovat bezpečnostní mezery, takže absolutní ochranu nelze zaručit. Z tohoto důvodu má každá dotčená osoba možnost předat nám své osobní údaje také alternativními způsoby, například telefonicky.

 1. Definice pojmů

Prohlášení o ochraně dat společnosti Gühring KG je založeno na pojmech použitých vydavatelem Evropských směrnic a nařízení při vydání základní vyhlášky o ochraně dat (DS-GVO). Naše prohlášení o ochraně dat má být snadno čitelné a srozumitelné jak pro veřejnost, tak i pro naše zákazníky a obchodní partnery. K tomuto účelu uvádíme předem vysvětlení použitých pojmů.

V tomto prohlášení o ochraně dat používáme mimo jiné následující pojmy:

 • a)    osobní údaje

Osobní údaje jsou veškeré informace vztahující se k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „dotčená osoba“). Za identifikovatelnou se považuje fyzická osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména prostřednictvím přiřazení k určitému identifikačnímu znaku, např. ke jménu, identifikačnímu číslu, údajům o poloze, k online identifikaci nebo k jednomu či několika zvláštním znakům, které jsou výrazem fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo sociální identity této fyzické osoby.

 • b)    dotčená osoba

Dotčená osoba je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány osobou odpovědnou za zpracování dat.

 • c)    zpracování

Zpracování je každý proces realizovaný s pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů nebo jakákoli taková řada procesů v souvislosti s osobními údaji jako je shromažďování, evidování, organizování, uspořádání, ukládání, úprava nebo změna, načítání, dotazování, používání, zpřístupnění prostřednictvím přenosu, šíření nebo jiná forma poskytnutí, synchronizace, propojování, omezení, smazání nebo likvidace.

 • d)    omezení zpracování

Omezení zpracování je označení uložených osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování.

 • e)    profiling

Profiling je jakýkoli druh automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v tom, že jsou tyto osobní údaje použity ke zhodnocení určitých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k provedení analýz nebo předpovědí ohledně aspektů týkajících se pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa pobytu nebo změny místa pobytu této fyzické osoby.

 • f)     pseudonymizace

Pseudonymizace je zpracování osobních údajů takovým způsobem, kdy osobní údaje bez přidání dodatečných informací již nelze přiřadit ke specifické dotčené osobě, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány samostatně a podléhají technickým a organizačním opatřením, která zajišťují, aby osobní údaje nebyly přiřazeny k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

 • g)    odpovědná osoba nebo osoba odpovědná za zpracování

Odpovědná osoba nebo osoba odpovědná za zpracování je fyzická nebo právnická osoba, úřad, zařízení či jiná instituce rozhodující samostatně nebo společně s jinými osobami o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů. Jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování stanoveny právními předpisy Evropské unie nebo právními předpisy členských států, může být odpovědná osoba resp. určitá kritéria jejího jmenování určena podle právních předpisů Evropské unie nebo právních předpisů členských států.

 • h)    zpracovatel

Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, úřad, zařízení či jiná instituce, která zpracovává osobní údaje z pověření odpovědné osoby.

 • i)      příjemce

Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, úřad, zařízení či jiná instituce, které jsou zpřístupněny osobní údaje, nezávisle na tom, zda se jedná o třetí osobu. Za příjemce se však nepovažují úřady, které mohou získat osobní údaje v rámci zvláštního šetření dle právních předpisů Evropské unie nebo dle právních předpisů členských států.

 • j)      třetí osoba

Třetí osoba je fyzická nebo právnická osoba, úřad, zařízení či jiná instituce kromě dotčené osoby, odpovědné osoby, zpracovatele a osob, které jsou pod přímou odpovědností odpovědné osoby nebo zpracovatele oprávněny provádět zpracování osobních údajů.

 • k)    souhlas

Souhlas je jakýkoli projev vůle, kterým dotčená osoba dobrovolně pro určitý případ vyjadřuje informovaným způsobem a jednoznačně, formou prohlášení či jiného jednoznačného potvrzujícího úkonu, že souhlasí se zpracováním příslušných osobních údajů.

 1. Adresa osoby odpovědné za zpracování

Odpovědná osoba ve smyslu základní vyhlášky o ochraně dat, ostatních zákonů na ochranu dat platných ve členských státech Evropské unie a jiných ustanovení majících charakter právních předpisů na ochranu dat je:

Gühring KG

Herderstraße 50-54

72458 Albstadt

Německo

Tel.: +49 (0) 7431 17-0

e-mail: info@guehring.de

webová stránka: https://www.guehring.de

 1. Adresa zmocněnce pro ochranu dat

Gühring KG

Herderstraße 50-54

72458 Albstadt

Německo

Tel.: +49 (0) 7431 17-0

e-mail: datenschutz@guehring.de

webová stránka: https://www.guehring.de

Kterákoli dotčená osoba se může kdykoli v případě jakýchkoli dotazů a podnětů týkajících se ochrany dat obrátit přímo na našeho zmocněnce pro ochranu dat.

 1. Cookies

Internetové stránky společnosti Gühring KG používají cookies. Cookies jsou textové soubory ukládané prostřednictvím internetového prohlížeče do počítačového systému.

Mnoho internetových stránek a serverů používá cookies. Cookies často obsahují tzv. cookie ID. Cookie ID je jednoznačná identifikace daného cookie. Skládá se ze sledu znaků, pomocí něhož lze přiřadit internetové stránky a servery ke konkrétnímu internetovému prohlížeči, v němž bylo cookie uloženo. To umožňuje navštíveným internetovým stránkám a serverům odlišit individuální prohlížeč dotčené osoby od jiných internetových prohlížečů obsahujících jiné cookies. Určitý internetový prohlížeč lze pak znovu rozpoznat a identifikovat prostřednictvím jednoznačného cookie ID.

Díky použití cookies může společnost Gühring KG uživatelům těchto internetových stránek poskytnout uživatelsky vstřícnější služby, které by bez nastavení cookies nebyly možné.

Prostřednictvím cookies lze optimalizovat informace a nabídky na našich internetových stránkách z pohledu uživatele. Jak již bylo zmíněno, cookies nám umožňují znovu rozpoznat uživatele našich internetových stránek. Účelem této opětovné identifikace je usnadnit uživatelům používání našich internetových stránek. Uživatel internetových stránek, které používají cookies, nemusí např. při každé návštěvě internetových stránek znovu zadávat přístupová data, protože tuto činnost provedou internetové stránky a cookie uložené na počítačovém systému uživatele. Dalším příkladem je cookie nákupního košíku v e-shopu. E-shop si prostřednictvím cookie zapamatuje artikly, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku.

Prostřednictvím příslušného nastavení použitého internetového prohlížeče, kterým dotčená osoba trvale odmítne nastavení cookies, může kdykoli zamezit nastavení cookies našimi internetovými stránkami. Již nastavené cookies lze dále kdykoli smazat pomocí internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To lze provést ve všech běžných internetových prohlížečích. Pokud dotčená osoba deaktivuje nastavení cookies v používaném internetovém prohlížeči, nelze za určitých okolností využívat v plném rozsahu všechny funkce našich internetových stránek.

 1. Evidování všeobecných údajů a informací

S každým spuštěním internetových stránek dotčenou osobou nebo automatizovaným systémem evidují internetové stránky společnosti Gühring KG řadu všeobecných údajů a informací. Tyto všeobecné údaje a informace jsou ukládány do logů serveru. Evidovány mohou být: (1) použité typy a verze prohlížeče, (2) operační systém použitý přistupujícím systémem, (3) internetové stránky, z nichž se přistupující systém dostává na naše internetové stránky (takzvaný referrer), (4) webové podstránky, které se spustí prostřednictvím přistupujícího systému na našich internetových stránkách, (5) datum a čas přístupu na internetové stránky, (6) IP adresa (internet protocol address), (7) poskytovatel (internet service provider) přistupujícího systému a (8) ostatní podobné údaje a informace sloužící k odvrácení nebezpečí v případě útoků na naše informačně-technologické systémy.

Při používání těchto všeobecných údajů a informací nevyvozuje společnost Gühring KG závěry o dotčené osobě. Tyto informace jsou spíše potřeba k (1) správnému zobrazení obsahů našich internetových stránek, (2) optimalizaci obsahů našich internetových stránek a reklamy pro naše internetové stránky, (3) zajištění trvalé funkčnosti našich informačně-technologických systémů a techniky našich internetových stránek, (4) poskytnutí informací nezbytných pro trestní stíhání orgánům zajišťujícím trestní stíhání v případě kybernetického útoku. Tyto anonymně shromažďované údaje vyhodnocuje proto společnost Gühring KG jednak statisticky a jednak s cílem zvýšit ochranu a bezpečnost dat v naší společnosti, aby byla nakonec zajištěna optimální úroveň ochrany i pro námi zpracovávané osobní údaje. Anonymní údaje serverových logů jsou ukládány odděleně od veškerých osobních údajů uvedených dotčenou osobou.

 1. Možnost kontaktu prostřednictvím internetových stránek

Internetové stránky společnosti Gühring KG obsahují na základě zákonných předpisů údaje umožňující rychlé elektronické navázání kontaktu s naší firmou také prostřednictvím kontaktního formuláře a přímou komunikaci s námi, což rovněž zahrnuje všeobecnou adresu takzvané elektronické pošty (e-mailovou adresu). Pokud dotčená osoba kontaktuje prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře osobu odpovědnou za zpracování, jsou osobní údaje předané dotčenou osobou automaticky uloženy. Takové osobní údaje předané dotčenou osobou na dobrovolné bázi osobě odpovědné za zpracování jsou uloženy za účelem zpracování nebo kontaktování dotčené osoby. Tyto osobní údaje nejsou nijak předávány třetím osobám.

 1. Rutinní mazání a blokování osobních údajů

Osoba odpovědná za zpracování zpracovává a ukládá osobní údaje dotčené osoby pouze po dobu nutnou k dosažení účelu uložení nebo pokud to bylo stanoveno vydavatelem Evropských směrnic a nařízení či jiným zákonodárcem v zákonech nebo předpisech, kterým osoba odpovědná za zpracování podléhá.

Odpadne-li účel uložení nebo uplyne-li lhůta pro uchování uložených údajů předepsaná vydavatelem Evropských směrnic a nařízení či jiným příslušným zákonodárcem, je provedeno rutinní zablokování nebo smazání osobních údajů v souladu se zákonnými předpisy. Smazání je prováděno každých 12 měsíců.

 1. Práva dotčené osoby
 • a)    právo na potvrzení

Každá dotčená osoba má právo přiznané vydavatelem Evropských směrnic a nařízení, a to právo požadovat od osoby odpovědné za zpracování potvrzení o tom, zda zpracovává příslušné osobní údaje. Chce-li dotčená osoba využít tohoto práva na potvrzení, může se kdykoli obrátit na některého zaměstnance osoby odpovědné za zpracování.

 • b)    právo na informaci

Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má vydavatelem Evropských směrnic a nařízení poskytnuté právo kdykoli od osoby odpovědné za zpracování obdržet bezplatně informaci o osobních údajích uložených k jeho osobě a kopii této informace. Dále vydavatel Evropských směrnic a nařízení přiznal dotčené osobě právo na informaci o těchto skutečnostech:

o   účely zpracování

o   kategorie osobních údajů, které jsou zpracovávány

o   příjemci nebo kategorie příjemců, jimž osobní údaje byly nebo ještě budou zpřístupněny, zejména v případě příjemců v zemích, které nejsou členem EU, nebo v případě mezinárodních organizací

o   pokud je to možné, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo, pokud to není možné, kritéria pro stanovení této doby

o   existence práva na opravu nebo smazání osobních údajů, které se jí týkají, nebo na omezení zpracování odpovědnou osobou nebo práva vznést námitku proti tomuto zpracování

o   existence práva na podání stížnosti u dozorčího orgánu

o   pokud osobní údaje nejsou shromážděny od dotčené osoby: veškeré informace o původu dat, které jsou k dispozici

o   existence automatizovaného rozhodování včetně profilingu dle článku 22 odst. 1 a 4 základní vyhlášky o ochraně dat (DS-GVO) a — alespoň v těchto případech — signifikantní informace o využité logice, dosahu a zamýšlených dopadech takového zpracování pro dotčenou osobu

Dále má dotčená osoba právo na informace o tom, zda byly osobní údaje předány státu, který není členem EU, nebo mezinárodní organizaci. Pokud ano, má dotčená osoba navíc právo obdržet informaci o vhodných zárukách v souvislosti s předáním údajů.

Chce-li dotčená osoba využít tohoto práva na informace, může se kdykoli obrátit na některého zaměstnance osoby odpovědné za zpracování.

 • c)    právo na opravu

Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má vydavatelem Evropských směrnic a nařízení poskytnuté právo požadovat, aby byla neprodleně provedena oprava nesprávných osobních údajů, které se jí týkají. Dále má dotčená osoba právo se zohledněním účelů zpracování požadovat doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím doplňujícího prohlášení.

Chce-li dotčená osoba využít tohoto práva na provedení opravy, může se kdykoli obrátit na některého zaměstnance osoby odpovědné za zpracování.

 • d)    právo na smazání (právo na to „být zapomenut“)

Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má vydavatelem Evropských směrnic a nařízení poskytnuté právo požadovat od odpovědné osoby, aby osobní údaje, které se jí týkají, byly neprodleně smazány, pokud nastane některý z následujících důvodů a pokud zpracování není nezbytné:

o   Osobní údaje byly shromážděny či jiným způsobem zpracovány k takovým účelům, k nimž již nyní nejsou potřeba.

o   Dotčená osoba odvolá svůj souhlas, o který se opíralo zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. a DS-GVO nebo čl. 9 odst. 2 písm. a DS-GVO, a jiný právní podklad pro zpracování neexistuje.

o   Dotčená osoba vznese námitku proti zpracování dle čl. 21 odst. 1 DS-GVO a nejsou dány žádné přednostní oprávněné důvody pro zpracování, nebo dotčená osoba vznese námitku proti zpracování dle čl. 21 odst. 2 DS-GVO.

o   Osobní údaje byly zpracovány neoprávněně.

o   Smazání osobních údajů je nutné pro splnění právní povinnosti dle právních předpisů Evropské unie nebo právních předpisů členských států, kterým odpovědná osoba podléhá.

o   Osobní údaje byly shromážděny s ohledem na nabízené služby informační společnosti dle čl. 8 odst. 1 DS-GVO.

Nastane-li některý z výše uvedených důvodů nebo chce-li dotčená osoba dát podnět ke smazání osobních údajů uložených u společnosti Gühring KG, může se kdykoli obrátit na některého zaměstnance osoby odpovědné za zpracování. Zaměstnanec společnosti Gühring KG zajistí, aby bylo žádosti o smazání neprodleně vyhověno.

Pokud byly osobní údaje společností Gühring KG zveřejněny a je-li naše společnost jako odpovědná osoba dle čl. 17 odst. 1 DS-GVO povinna smazat osobní údaje, přijme Gühring KG se zohledněním disponibilních technologií a nákladů na implementaci přiměřená opatření (i technického charakteru) k tomu, aby informovala ostatní osoby odpovědné za zpracování, které zpracovávají tyto zveřejněné osobní údaje, o tom, že dotčená osoba od těchto ostatních osob odpovědných za zpracování údajů požadovala smazání veškerých odkazů na tyto osobní údaje nebo kopií či replikací těchto osobních údajů, pokud zpracování není nezbytné. Zaměstnanec společnosti Gühring KG zajistí v jednotlivém případě realizaci potřebných kroků.

 • e)    právo na omezení zpracování

Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má vydavatelem Evropských směrnic a nařízení poskytnuté právo požadovat od odpovědné osoby omezení zpracování, je-li splněn některý z následujících předpokladů:

o   Dotčená osoba popírá správnost osobních údajů, a to po dobu, která odpovědné osobě umožňuje ověřit správnost osobních údajů.

o   Zpracování je neoprávněné, dotčená osoba odmítá smazání osobních údajů a místo toho požaduje omezení užívání osobních údajů.

o   Odpovědná osoba již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, dotčená osoba je ale potřebuje pro uplatnění, výkon nebo obhájení právních nároků.

o   Dotčená osoba vznesla námitku proti zpracování dle čl. 21 odst. 1 DS-GVO a ještě není jisté, zda převáží oprávněné důvody odpovědné osoby nad oprávněnými důvody dotčené osoby.

Je-li splněn některý z výše uvedených předpokladů a chce-li dotčená osoba požadovat omezení osobních údajů uložených u společnosti Gühring KG, může se kdykoli obrátit na některého zaměstnance osoby odpovědné za zpracování. Zaměstnanec společnosti Gühring KG zajistí omezení zpracování.

 • f)     právo na přenositelnost údajů

Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má vydavatelem Evropských směrnic a nařízení poskytnuté právo, aby osobní údaje, které se jí týkají a které dotčená osoba poskytla odpovědné osobě, obdržela ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Kromě toho má právo předat tyto údaje jiné odpovědné osobě, aniž by tomu bránila odpovědná osoba, které byly osobní údaje poskytnuty, je-li zpracování prováděno na základě souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a DS-GVO nebo čl. 9 odst. 2 písm. a DS-GVO nebo na základě smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b DS-GVO a je-li prováděno pomocí automatizovaných postupů, pokud zpracování není nutné pro splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým byla odpovědná osoba pověřena.

Dále má dotčená osoba při výkonu svého práva na přenositelnost údajů dle čl. 20 odst. 1 DS-GVO právo domoci se toho, aby byly osobní údaje předány přímo jednou odpovědnou osobou druhé odpovědné osobě, je-li to technicky proveditelné a nejsou-li tím omezena práva a svobody jiných osob.

Pro uplatnění práva na přenositelnost údajů se může dotčená osoba kdykoli obrátit na některého zaměstnance společnosti Gühring KG.

 • g)    právo na námitku

Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má vydavatelem Evropských směrnic a nařízení poskytnuté právo z důvodů vyplývajících z její zvláštní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování jí se týkajících osobních údajů, které je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. e nebo f DS-GVO. To platí i pro profiling opírající se o tato ustanovení.

V případě námitky společnost Gühring KG osobní údaje již nezpracovává, ledaže můžeme prokázat závažné legitimní důvody pro zpracování převažující nad zájmy, právy a svobodami dotčené osoby nebo zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo hájení právních nároků.

Pokud společnost Gühring KG zpracovává osobní údaje za účelem přímého marketingu, má dotčená osoba právo podat kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů pro účely takové reklamy. To platí i pro profiling, je-li spojen s takovým přímým marketingem. Vznese-li dotčená osoba vůči společnosti Gühring KG námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebude společnost Gühring KG již zpracovávat osobní údaje k těmto účelům.

Kromě toho má dotčená osoba právo z důvodů vyplývajících z její zvláštní situace vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jí týká a které společnost Gühring KG provádí k účelům vědeckého nebo historického výzkumu nebo ke statistickým účelům dle čl. 89 odst. 1 DS-GVO, ledaže je takové zpracování nezbytné pro splnění úkolu, který je ve veřejném zájmu.

Pro výkon práva na vznesení námitky se může dotčená osoba obrátit přímo na kteréhokoli zaměstnance společnosti Gühring KG či jiného pracovníka. Dotčená osoba má dále možnost v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti bez ohledu na směrnici 2002/58/ES uplatnit své právo na vznesení námitky prostřednictvím automatizovaných postupů, při nichž se používají technické specifikace.

 • h)    automatizovaná rozhodnutí v jednotlivém případě včetně profilingu

Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo přiznané vydavatelem Evropských směrnic a nařízení, nebýt podrobena výhradně rozhodnutí zakládajícímu se na automatizovaném zpracování včetně profilingu, které má vůči ní právní účinky nebo ji podobným způsobem značně omezuje, pokud rozhodnutí (1) není nutné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi dotčenou osobou a odpovědnou osobou, nebo (2) je přípustné na základě právních předpisů Evropské unie nebo členských států, jimž odpovědná osoba podléhá, a tyto právní předpisy obsahují přiměřená opatření pro hájení práv, svobod a oprávněných zájmů dotčené osoby nebo (3) je učiněno s výslovným souhlasem dotčené osoby.

Je-li rozhodnutí (1) nutné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi dotčenou osobou a odpovědnou osobou nebo (2) je-li učiněno s výslovným souhlasem dotčené osoby, přijme společnost Gühring KG přiměřená opatření pro hájení práv, svobod a oprávněných zájmů dotčené osoby, k nimž patří alespoň právo na vymožení zásahu pracovníka odpovědné osoby, na objasnění vlastního stanoviska a na napadení rozhodnutí.

Chce-li dotčená osoba uplatnit práva týkající se automatizovaných rozhodnutí, může se kdykoli obrátit na některého zaměstnance osoby odpovědné za zpracování.

 • i)      právo na odvolání souhlasu uděleného dle právních předpisů na ochranu dat

Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má vydavatelem Evropských směrnic a nařízení poskytnuté právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Chce-li dotčená osoba uplatnit své právo na odvolání souhlasu, může se kdykoli obrátit na některého zaměstnance osoby odpovědné za zpracování.

 1. j) právo na podání stížnosti u dozorčího orgánu

Pokud se osoba domnívá, že došlo k porušení jejích práv, může se pro vyjasnění situace obrátit na různé dozorčí orgány.

 1. Ustanovení týkající se ochrany dat při využití a používání Facebooku

Osoba odpovědná za zpracování integrovala do těchto internetových stránek komponenty společnosti Facebook. Facebook je sociální síť.

Sociální síť je sociální místo setkávání provozované na internetu, online společenství umožňující uživatelům zpravidla vzájemně komunikovat a interagovat ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo umožňuje internetovému společenství poskytování osobních informací nebo informací vztahujících se k firmě. Facebook umožňuje uživatelům sociální sítě mimo jiné vytvoření soukromých profilů, upload fotografií a propojení prostřednictvím žádostí o přátelství.

Provozovatelem Facebooku je společnost Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Pokud dotčená osoba žije mimo USA nebo Kanadu, je osoba odpovědná za zpracování osobních údajů společnost Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Každým spuštěním některé jednotlivé stránky těchto internetových stránek, které jsou provozovány osobou odpovědnou za zpracování a do nichž byla integrována Facebooková komponenta (Facebook plug-in), dává příslušná Facebooková komponenta internetovému prohlížeči na informačně-technologickém systému dotčené osoby automaticky podnět ke stažení zobrazení příslušné Facebookové komponenty z Facebooku. Celkový přehled všech Facebookových plug-inů lze získat na https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. V rámci tohoto technického postupu získává Facebook informaci o tom, kterou konkrétní podstránku našich internetových stránek dotčená osoba navštívila.

Je-li dotčená osoba současně přihlášena na Facebooku, pozná Facebook s každým spuštěním našich internetových stránek dotčenou osobou a po celou dobu jejího pobytu na našich internetových stránkách, kterou konkrétní podstránku našich internetových stránek dotčená osoba navštívila. Facebooková komponenta tyto informace shromažďuje a Facebook je přiřazuje k příslušnému Facebookovému účtu dotčené osoby. Pokud dotčená osoba stiskne jedno z tlačítek Facebooku integrovaných do našich internetových stránek, např. tlačítko „To se mi líbí“ nebo pokud dotčená osoba přidá komentář, přiřadí Facebook tuto informaci k osobnímu Facebookovému uživatelskému účtu dotčené osoby a uloží tyto osobní údaje.

Informaci o tom, že dotčená osoba navštívila naše internetové stránky, získává Facebook prostřednictvím Facebookové komponenty vždy, když je dotčená osoba v okamžiku spuštění našich internetových stránek současně přihlášena na Facebooku; tuto informaci Facebook získává nezávisle na tom, zda dotčená osoba klikne na Facebookovou komponentu nebo ne. Pokud si dotčená osoba nepřeje, aby tyto informace byly předávány Facebooku, může tomuto předání zamezit tím, že se před spuštěním našich internetových stránek odhlásí ze svého Facebookového účtu.

Datová směrnice zveřejněná společností Facebook, která je k dispozici na adrese https://de-de.facebook.com/about/privacy/, poskytuje informace o shromažďování, zpracování a užívání osobních údajů Facebookem. Dále je zde vysvětleno, jaké možnosti nastavení nabízí Facebook na ochranu soukromí dotčené osoby. Kromě toho jsou dostupné různé aplikace, které umožňují potlačení přenosu dat do Facebooku. Takové aplikace může dotčená osoba použít k potlačení přenosu dat do Facebooku.

 1. Ustanovení o ochraně osobních údajů pro použití Google Analytics (s funkcí anonymizace)

Správce na této webové stránce integroval komponentu společnosti Google Analytics (s funkcí anonymizace). Google Analytics je služba pro analýzu webu. Webová analýza představuje shromažďování, sběr a vyhodnocování údajů o chování návštěvníků webových stránek. Služba pro analýzu webu zaznamenává mimo jiné údaje o tom, ze které webové stránky subjekt údajů na webovou stránku přišla (takzvaný referer), na jakou podstránku webové stránky vstoupila nebo jak často a po jakou dobu si danou podstránku prohlížela. Webová analýza je využívána převážně pro optimalizaci webové stránky a pro analýzu nákladů a zisků z internetové reklamy.

Provozovatelem komponenty Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Správce zpracování používá pro webovou analýzu přes Google Analytics přídavné označení “_gat._anonymizeIp”. Pomocí tohoto přídavného označení je zkracována a anonymizována IP adresa internetového připojení subjektu údajů, když navštíví naše webové stránky z některé z členských zemí Evropské Unie nebo z některého jiného státu dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Účelem komponenty Google Analytics je analýza příchodu návštěvníků na naše webové stránky. Společnost Google používá získané údaje a informace mimo jiné za účelem vyhodnocování používání našich webových stránek, vytváření on-line reportů, které ukazují aktivity na našich webových stránkách, a poskytování dalších služeb souvisejících s používáním našich webových stránek.

Google Analytics nastavuje na systému informačních technologií subjektu údajů soubor Cookie. Co jsou soubory Cookie, již bylo vysvětleno výše. Nastavením souboru Cookie umožňuje Google analýzu používání našich webových stránek. Při každém zobrazení některé z jednotlivých stránek těchto webových stránek, která je ovládána správcem, a do které byla integrována komponenta Google Analytics, webový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky vyzve k přenesení údajů do Google za účelem on-line analýzy prostřednictvím komponenty Google Analytics. V rámci této technické metody získává Google osobní údaje, jako např. IP adresu subjektu údajů, které společnosti Google slouží mimo jiné k vysledování původu návštěvníků a kliknutí a k následnému umožnění naúčtování provize.

Pomocí souboru Cookie jsou ukládány osobní informace, například o času návštěvy, místě, ze kterého uživatel přišel a frekvenci návštěv našich webových stránek subjektem údajů. Při každé návštěvě našich webových stránek jsou přenášeny tyto osobní údaje, včetně IP adresy internetového připojení, které subjekt údajů používá, do Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje společnost Google ve Spojených státech amerických ukládá. Společnost Google tyto osobní údaje shromažďované pomocí příslušné technické metody předává za určitých okolností třetím stranám.

Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavení souborů Cookie prostřednictvím našich webových stránek, jak je uvedeno výše, a to odpovídajícím nastavením použitého internetového prohlížeče, a odmítnout tak trvale použití souborů Cookie. Takové nastavení používaného webového prohlížeče by také zabránilo tomu, aby společnost Google nastavila soubor Cookie na systému informačních technologií subjektu údajů. Navíc lze soubor Cookie nastavený službou Google Analytics kdykoli přes webový prohlížeč nebo jinou softwarovou aplikaci smazat.

Dále má subjekt údajů možnost zaznamenávání údajů, které jsou vytvořeny službou Google Analytics a které se vztahují na používání těchto webových stránek, a zpracovávání těchto údajů společností Google odmítnout a zabránit mu. Za tímto účelem si musí subjekt údajů stáhnout a nainstalovat add-on aplikaci pro prohlížeč na následujícím odkazu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tato add-on aplikace pro prohlížeč sděluje službě Google Analytics přes JavaScript, že do Google Analytics

nesmějí být přenášeny žádné údaje nebo informace o návštěvách webových stránek. Instalaci add-on aplikace pro prohlížeč vyhodnocuje Google jako odmítnutí. Pokud je systém informačních technologií subjektu údajů později smazán, naformátován nebo přeinstalován, musí subjekt údajů provést opětovnou instalaci add-on aplikace pro prohlížeč, aby došlo k deaktivaci služby Google Analytics. Pokud subjekt údajů nebo jiný subjekt, který na to má oprávnění, add-on aplikaci pro prohlížeč odinstaluje nebo deaktivuje, může být provedena nová instalace nebo opětovná aktivace add-on aplikace pro prohlížeč.

Opt-out plug-in pro prohlížeč

Deaktivace služby Google Analytics

Další informace a platná ustanovení o ochraně osobních údajů společnosti Google jsou uvedena na https://www.google.de/intl/cs/policies/privacy/. Služba Google Analytics je podrobněji vysvětlena na následujícím odkazu https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

Odebrat ze sledování

 1. Ustanovení týkající se ochrany dat při využití a používání Matomo

Osoba odpovědná za zpracování integrovala do těchto internetových stránek komponentu Matomo. Matomo je open source softwarový nástroj pro webovou analýzu. Webová analýza je shromažďování, sběr a vyhodnocování údajů o chování návštěvníků internetových stránek. Nástroj webové analýzy eviduje mimo jiné údaje o tom, z jaké internetové stránky se dotčená osoba dostala na určitou internetovou stránku (takzvaný referrer), které podstránky internetových stránek navštívila nebo jak často a po jakou dobu byla podstránka prohlížena. Webová analýza se používá převážně k optimalizaci internetových stránek a pro analýzu nákladů a přínosů internetové reklamy.

Tento software je provozován na serveru osoby odpovědné za zpracování, logy citlivé z hlediska právních předpisů na ochranu dat jsou ukládány výhradně na tomto serveru.

Účelem komponenty Matomo je analýza návštěvnosti našich internetových stránek. Osoba odpovědná za zpracování využívá získané údaje a informace mimo jiné k vyhodnocování užívání těchto internetových stránek, aby mohly být sestaveny online reporty zobrazující aktivity na našich internetových stránkách.

Matomo nastavuje cookie na informačně-technologickém systému dotčené osoby. Co jsou cookies, bylo již vysvětleno výše. Nastavení cookies nám umožňuje provádět analýzu užívání našich internetových stránek. Každým spuštěním některé jednotlivé stránky těchto internetových stránek dává komponenta Matomo internetovému prohlížeči na informačně-technologickém systému dotčené osoby automaticky podnět k přenosu dat na náš server za účelem online analýzy. V rámci tohoto technického postupu získáváme informaci o osobních údajích, jako je např. IP adresa dotčené osoby, která nám slouží mimo jiné ke sledování původu návštěvníků a kliknutí.

Pomocí cookies jsou ukládány osobní informace, např. čas přístupu, místo, ze kterého byl přístup realizován a četnost návštěv na našich internetových stránkách. Při každé návštěvě našich internetových stránek jsou na náš server přeneseny tyto osobní údaje včetně IP adresy internetového připojení využívaného dotčenou osobou. Tyto osobní údaje ukládáme. Nepředáváme tyto osobní údaje třetím osobám.

Jak již bylo popsáno výše, prostřednictvím příslušného nastavení použitého internetového prohlížeče, kterým dotčená osoba trvale odmítne nastavení cookies, může kdykoli zamezit nastavení cookies našimi internetovými stránkami. Takové nastavení použitého internetového prohlížeče by také zamezilo tomu, aby Matomo nastavil cookie na informačně-technologickém systému dotčené osoby. Kromě toho lze cookies, které již byly nástrojem Matomo nastaveny, kdykoli smazat pomocí internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Dále má dotčená osoba možnost odmítnout evidování dat vytvořených nástrojem Matomo a vztahujících se k užívání těchto internetových stránek a tak mu zamezit. Za tímto účelem musí dotčená osoba nastavit opt-out cookie. Bude-li informačně-technologický systém dotčené osoby později smazán, zformátován nebo přeinstalován, musí dotčená osoba opt-out cookie znovu nastavit.

Nastavením opt-out cookie ale může dojít k tomu, že dotčená osoba již nebude moci užívat internetové stránky osoby odpovědné za zpracování v plném rozsahu.

Další informace a platná ustanovení Matomo na ochranu dat lze získat na https://matomo.org/privacy/.

Kliknutím na tlačítko níže načtete obsah %%název%%.

Načíst obsah

 

 1. Ustanovení týkající se ochrany dat při využití a používání WiredMinds

Naše webové stránky používají k analýze chování návštěvníků technologii sledování pixelů od společnosti WiredMinds GmbH (www.wiredminds.de).
Zde je zpracována IP adresa návštěvníka. Zpracování probíhá výhradně pro účely informací týkajících se společnosti, jako je B. sbírat název společnosti. IP adresy fyzických osob jsou vyloučeny z dalšího použití (whitelist procedura). IP adresa není nikdy uložena v LeadLab. Při zpracování údajů je naším zvláštním zájmem chránit práva fyzických osob na ochranu údajů. Náš zájem je založen na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Shromážděná data neumožňují vyvodit žádné závěry o identifikovatelné osobě.

Vyloučit ze sledování (Abychom vás natrvalo vyloučili ze sledování WiredMinds LeadLab na tomto webu, je nastaven technicky nezbytný soubor cookie)

Další informace a platná ustanovení WiredMinds na ochranu dat lze získat na https://www.wiredminds.de/produkt/datenschutz-gutachten/.

Odmítnout tracking

Hotjar

Tyto webové stránky používají Hotjar, analytický software společnosti Hotjar Ltd. („Hotjar“) (http://www.hotjar.com, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta, Evropa). Hotjar umožňuje měřit a vyhodnocovat uživatelské chování (kliknutí, pohyby myši, scrollovací výšky atd.) na našich webových stránkách. Informace o Vaší návštěvě naší webové stránky, které jsou přitom vygenerovány prostřednictvím „tracking kódu“ a „cookie“, jsou předány na servery Hotjar v Irsku, kde jsou uloženy. Pomocí tracking kódu jsou shromažďovány tyto informace:

Údaje závislé na zařízení
Následující informace mohou být zaznamenány Vaším zařízením a Vaším prohlížečem:

 • IP adresa Vašeho zařízení (údaj shromážděný a uložený v anonymizovaném formátu)
 • Vaše e-mailová adresa včetně Vašeho jména a příjmení, pokud jste nám tyto údaje poskytli prostřednictvím našich webových stránek
 • Velikost obrazovky Vašeho zařízení
 • Typ zařízení a informace o prohlížeči
 • Zeměpisná poloha (pouze stát)
 • Preferovaný jazyk pro zobrazení našich webových stránek
 • Interakce uživatele
 • Pohyb, poloha a kliknutí myši
 • Zadání prostřednictvím klávesnice

Údaje logu
Následující údaje vytváří naše servery automaticky, pokud je používán Hotjar

 • Odkazující doména
 • Navštívené stránky
 • Zeměpisná poloha (pouze stát)
 • Preferovaný jazyk pro zobrazení našich webových stránek
 • Datum a čas, kdy byl realizován přístup na webovou stránku

Chcete-li odmítnout tracking, klikněte sem

 

 1. Ustanovení týkající se ochrany dat při využití a používání YouTube

Osoba odpovědná za zpracování integrovala do těchto internetových stránek komponenty YouTube. YouTube je internetový video portál umožňující těm, kdo zveřejňují videa, bezplatné nahrávání videoklipů a ostatním uživatelům rovněž bezplatné sledování, hodnocení a komentování těchto videoklipů. YouTube povoluje zveřejnění všech druhů videí, a proto lze prostřednictvím internetového portálu vyvolat jak kompletní filmy a televizní pořady, tak i hudební videa, trailery nebo videa vytvořená samotnými uživateli.

Společností, která provozuje YouTube, je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Společnost YouTube, LLC je dceřinou společností společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Každým spuštěním některé jednotlivé stránky těchto internetových stránek, které jsou provozovány osobou odpovědnou za zpracování a do nichž byla integrována komponenta YouTube (YouTube video), dává příslušná YouTube komponenta internetovému prohlížeči na informačně-technologickém systému dotčené osoby automaticky podnět ke stažení zobrazení příslušné YouTube komponenty z YouTube. Další informace o YouTube lze získat na https://www.youtube.com/yt/about/de/. V rámci tohoto technického postupu získává YouTube a Google informaci o tom, kterou konkrétní podstránku našich internetových stránek dotčená osoba navštívila.

Je-li dotčená osoba současně přihlášena na YouTube, pozná YouTube při spuštění některé podstránky obsahující YouTube video, kterou konkrétní podstránku našich internetových stránek dotčená osoba navštívila. YouTube a Google tyto informace shromažďuje a přiřazuje je k příslušnému YouTube účtu dotčené osoby.

Informaci o tom, že dotčená osoba navštívila naše internetové stránky, získávají YouTube a Google prostřednictvím YouTube komponenty vždy, když je dotčená osoba v okamžiku spuštění našich internetových stránek současně přihlášena na YouTube; tuto informaci získávají nezávisle na tom, zda dotčená osoba klikne na YouTube video nebo ne. Pokud si dotčená osoba nepřeje, aby tyto informace byly předávány na YouTube a Google, může tomuto předání zamezit tím, že se před spuštěním našich internetových stránek odhlásí ze svého YouTube účtu.

Ustanovení na ochranu dat zveřejněná společností YouTube, která jsou k dispozici na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, poskytují informace o shromažďování, zpracování a užívání osobních údajů společnostmi YouTube a Google.

 1. Právní podklad zpracování

Článek 6 I písm. a základní vyhlášky o ochraně dat (DS-GVO) slouží naší společnosti jako právní podklad pro procesy zpracování údajů, u nichž žádáme o udělení souhlasu k určitému účelu zpracování. Je-li zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotčená osoba, např. v případě procesů zpracování nutných pro dodávku zboží nebo poskytnutí jiného plnění či protiplnění, opírá se toto zpracování o čl. 6 I písm. b DS-GVO. Totéž platí pro takové procesy zpracování, které jsou nezbytné pro realizaci předsmluvních opatření, např. v případě dotazů k našim produktům nebo službám. Pokud se na naši společnost vztahuje právní povinnost, s níž je spojena nutnost zpracování osobních údajů, např. plnění daňových povinností, zakládá se zpracování na čl. 6 I písm. c DS-GVO. V mimořádných případech by zpracování osobních údajů mohlo být nutné pro ochranu životně důležitých zájmů dotčené osoby či jiné fyzické osoby. Takový případ by nastal například tehdy, pokud by došlo ke zranění návštěvníka v našem provozu a v důsledku toho bychom museli předat lékaři, nemocnici či jiné třetí osobě jeho jméno, věk, údaje jeho zdravotní pojišťovny či ostatní životně důležité informace. Pak by zpracování vycházelo ze čl. 6 I písm. d DS-GVO. Procesy zpracování se mohou také opírat o čl. 6 I písm. f DS-GVO. Na tomto právním podkladu jsou založeny procesy zpracování, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních podkladů, pokud je zpracování nezbytné pro hájení oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí osoby, nepřevažují-li zájmy, základní práva a základní svobody dotčené osoby. Takové procesy zpracování jsme oprávněni provádět zejména proto, že byly konkrétně zmíněny Evropským zákonodárcem, který byl toho názoru, že pokud je dotčená osoba zákazníkem odpovědné osoby, bylo by možné předpokládat oprávněný zájem (bod odůvodnění 47 věta 2 DS-GVO).

 1. Oprávněné zájmy odpovědné osoby nebo třetí osoby na zpracování

Pokud se zpracování osobních údajů opírá o čl. 6 I písm. f DS-GVO, je naším oprávněným zájmem provádění naší obchodní činnosti ve prospěch všech našich zaměstnanců a osob vlastnících podíl na naší společnosti.

 1. Doba, po kterou jsou osobní údaje uloženy

Kritériem pro dobu, po kterou jsou osobní údaje uloženy, je příslušná zákonná lhůta pro jejich uložení. Po uplynutí této lhůty jsou příslušné údaje v rámci rutinního postupu smazány, pokud již nejsou nutné k plnění smlouvy nebo pro přípravu smlouvy. Rutinní smazání údajů se provádí každých 12 měsíců.

 1. Zákonné předpisy nebo smluvní ustanovení o poskytnutí osobních údajů; nezbytnost pro uzavření smlouvy; povinnost dotčené osoby poskytnout osobní údaje; možné následky neposkytnutí

Upozorňujeme Vás na to, že poskytnutí osobních údajů je zčásti předepsáno zákonem (např. daňovými předpisy) nebo může také vyplývat ze smluvních ustanovení (např. údaje o smluvním partnerovi). Někdy může být pro uzavření smlouvy nezbytné, aby nám dotčená osoba dala k dispozici osobní údaje, které následně musíme zpracovat. Dotčená osoba je například povinna nám poskytnout osobní údaje, pokud s ní naše společnost uzavírá smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by mělo za následek, že smlouvu s dotčenou osobou by nebylo možné uzavřít. Před poskytnutím osobních údajů dotčenou osobou se musí dotčená osoba obrátit na některého z našich zaměstnanců. Náš zaměstnanec dotčenou osobu poučí s přihlédnutím k danému konkrétnímu případu, zda je poskytnutí osobních údajů předepsáno zákonem nebo smlouvou či zda je nezbytné pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost poskytnout osobní údaje a jaké následky by mělo neposkytnutí osobních údajů.

 1. Existence automatizovaného rozhodování

Jakožto odpovědná společnost upouštíme od automatického rozhodování a profilingu.

 

 1. Webové fonty Google

Pro jednotné zobrazení typů písma využívají tyto stránky tzv. webové fonty, které poskytuje Google. Pro správné zobrazení textů a typů písma stáhne Váš prohlížeč při spuštění stránky potřebné webové fonty do cache Vašeho prohlížeče.

Za tímto účelem musí Vámi použitý prohlížeč navázat spojení se servery společnosti Google. Google takto získá informaci o tom, že byla prostřednictvím Vaší IP adresy spuštěna naše webová stránka. Webové fonty Google jsou používány v zájmu jednotného a přitažlivého zobrazení našich online nabídek, což je naším oprávněným zájmem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DS-GVO.

Pokud Váš prohlížeč nepodporuje webové fonty, použije Váš počítač standardní písmo.

Další informace o webových fontech Google lze získat na https://developers.google.com/fonts/faq a v prohlášení o ochraně dat společnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

 1. Google Maps

Tyto stránky využívají prostřednictvím API mapovou službu Google Maps. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Pro používání funkcí Google Maps je nutné uložit Vaši IP adresu. Tyto informace jsou zpravidla přeneseny na některý server společnosti Google v USA, kde jsou uloženy. Poskytovatel těchto stránek nemůže tento přenos dat nijak ovlivnit.

Google Maps jsou používány v zájmu přitažlivého zobrazení našich online nabídek a snadného nalezení míst uvedených na našich webových stránkách, což je naším oprávněným zájmem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DS-GVO.

Více informací o zacházení s uživatelskými daty lze získat z prohlášení o ochraně dat společnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

21.Wordfence

Tyto webové stránky používají Wordfence na ochranu dat a na ochranu před útoky hackerů.

Wordfence momentálně nastavuje tři cookies. V následujícím textu je obsaženo vysvětlení, co dané cookie dělá, jak se používá a proč přispívá k ochraně našich webových stránek.

wfwaf-authcookie-(hash)

Co toto cookie dělá: Toto cookie je používáno Wordfence firewallem k provádění kontroly funkce aktuálního uživatele předtím, než je stažen WordPress.

Pro koho platí toto cookie? Toto nastavení platí pouze pro uživatele, kteří se mohou přihlásit do WordPress. To znamená, že pokud stránky pouze navštívíte, toto cookie pro Vás neplatí.

Jak toto cookie pomáhá: Toto cookie umožňuje Wordfence firewallu rozpoznat přihlášené uživatele a poskytnout jim širší přístup. Umožňuje Wordfence také rozpoznat nepřihlášené uživatele a omezit jejich přístup tak, aby byl možný pouze do chráněných oblastí. Cookie informuje firewall také o tom, jakou úroveň přístupu návštěvník má, a pomáhá tak firewallu činit chytrá rozhodnutí o tom, kdo má být povolen a kdo blokován.

wf_loginalerted_(hash)

Co toto cookie dělá: Toto cookie slouží k informování Wordfence administrátora, pokud se některý administrátor přihlásí z nového zařízení nebo z nové lokality.

Komu se nastaví toto cookie? Toto cookie je určeno pouze pro administrátory.

Jak toto cookie pomáhá: Toto cookie pomáhá majitelům webových stránek rozpoznat, zda došlo k přihlášení administrátora z nového zařízení nebo nové lokality.

wfCBLB-Bypass

Co toto cookie dělá: Wordfence nabízí funkci, pomocí níž může návštěvník webových stránek obejít geoblocking tak, že využije přístup ke skryté URL. Toto cookie pomáhá sledovat, kdo smí obejít geoblocking.

Komu se nastaví toto cookie? Je-li navštívena skrytá URL, která byla definována administrátorem webových stránek, nastaví se toto cookie, které zkontroluje, zda uživatel může vstoupit na webové stránky ze země omezené geoblockingem. Nastaví se pro každého, kdo zná URL umožňující obejití standardního blokování zemí. Toto cookie se nenastaví pro nikoho, kdo nezná skrytou URL pro obejití geoblockingu.

Jak toto cookie pomáhá: Toto cookie dává majitelům webových stránek možnost povolit určité uživatele z blokovaných zemí, přestože byla jejich země zablokována.